Proč řešit ESG: Udržitelnost, která je pro vás finančně výhodná

ESG (Environment, Social, Governance) je skupina kritérií, která jsou stále častěji využívána firmami a investory, kteří podle nich mohou lépe hodnotit společnosti, se kterými budou spolupracovat. ESG kritéria se týkají společenských a ekologických aspektů podnikání a obchodování. Účelem ESG je chránit a zlepšovat životní prostředí a zajišťovat, aby bylo podnikání prospěšné pro planetu a společnost.

 • Proč tedy věnovat čas a energii ESG? Zaměřit se na ESG aktivity je z dlouhodobého hlediska finančně výhodné pro široké spektrum společností, protože to pomáhá snížit riziko finančních ztrát a efektivně zvýšit výnosy. ESG aktivity mohou také podpořit povědomí o značce (brandu) a zvýšit loajalitu zákazníků a zaměstnanců. Kromě toho investice do ESG efektivně pomáhají firmám snížit náklady na energii a snížit dopady jejich podnikání na životní prostředí.

 • Jaké praktické výhody může ESG přinést vaší společnosti? Investice a zapojení do ESG faktorů mohou firmě poskytnout konkurenční výhodu. Pomáhají získat důvěru investorů a zákazníků a upoutat pozornost médií. Zároveň umožňují firmám vyhnout se finančním rizikům spojeným s neudržitelným podnikáním.

 • Jaká je budoucnost ESG? Je jasné, že ESG se stává stále důležitějším kritériem pro investice a podnikání. Očekává se, že v budoucnu budou všechny firmy muset splňovat ESG kritéria, aby byly dlouhodobě úspěšné. Společnosti budou muset přijmout závazek k udržitelnému podnikání, aby obstály v konkurenci. Je tedy zjevné, že budoucnost týkající se nutnosti splňovat ESG kritéria, je neodvratná.

Díky ESG můžete získat stabilitu i dlouhodobý zisk

Nejde pouze o otázku odpovědného chování, ale také o strategický přístup k řízení rizik, zlepšování výkonnosti a budování udržitelného dlouhodobého úspěchu. Existuje mnoho důvodů, proč by firmy měly investovat a zajímat se o ESG, zde vám ale představíme ty nejdůležitější z nich:

 • Společenské a environmentální problémy mají významný dopad na podniky a jejich operace. Příspívání ke změně klimatu, vyčerpávání přírodních zdrojů, zneužívání lidských práv a korupce jsou jen některé z problémů, které mohou vážně poškodit pověst firmy a způsobit ztrátu důvěry zákazníků a investorů. Investování do ESG pomáhá firmám minimalizovat tato rizika a předcházet potenciálním negativním dopadům na jejich obchodní činnost.

 • Stále více investorů a spotřebitelů klade důraz na ESG aspekty při rozhodování o svých investicích a nákupech. Investoři si uvědomují, že ESG faktory mohou mít vliv na finanční výkonnost společnosti a její schopnost dlouhodobě generovat hodnotu. Firma, která se úspěšně zabývá ESG problematikou, je vnímána jako společensky odpovědná a udržitelná, což může přilákat investory a zákazníky a zvýšit její konkurenceschopnost.

 • Dodavatelé větších firem získávají díky ESG výhodu ve výběrových řízeních. Aby totiž velké firmy splnily udržitelné cíle, které si v souvislosti s ESG strategií stanovily, mění přístup k výběru svých dodavatelů. Přednost dávají lokálním dodavtelům, kteří již začali měřit a snižovat svou uhlíkovou stopu a aplikují do praxe další principy udržitelného podnikání.

 • ESG investice a iniciativy mohou vést ke zlepšení finanční výkonnosti a efektivity podniku. Například investice do energeticky úsporných technologií nebo obnovitelných zdrojů energie mohou pomoci firmám snížit náklady na energii a zvýšit svou konkurenceschopnost. Sociální iniciativy, jako například zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců, mohou zase vést ke zvýšení produktivity a loajality zaměstnanců.

 • Větší důraz na ESG faktory může podpořit inovace a vývoj nových trhů. Firma, která je aktivní v oblasti udržitelných technologií a ekologicky šetrných produktů, má větší šanci využít rostoucí poptávku po ekologicky odpovědném řešení. Investování do výzkumu a vývoje zaměřeného na ESG problémy může také vést k objevování nových příležitostí a konkurenčních výhod. Firmy, které se aktivně zajímají o ESG, se tak mohou stát lídry a inovátory ve svém odvětví.

 • Investování a zapojení se do ESG má dlouhodobý pozitivní dopad na společnost jako celek. Firmy, které se snaží o snižování svého ekologického otisku, podporují sociální spravedlnost a zavedení etických standardů, přispívají k vytváření udržitelnějšího světa. Tím, že podporují ESG faktory, přebírají tyto společnosti odpovědnost za své ekonomické, sociální a environmentální dopady. Tato zodpovědnost se promítá do pozitivního vnímání firmy veřejností a jejího vztahu s komunitou, ve které působí.

Celkově vzato, investování a zapojení se do ESG faktorů je strategickým krokem, který by měly firmy zvažovat.

ESG nejenže pomáhá minimalizovat rizika a zlepšovat finanční výkonnost, ale také přispívá k vytváření udržitelnějšího světa a posiluje vztahy se zákazníky, investory a zaměstnanci,“ vysvětluje Martin Klofanda, který se dlouhodobě věnuje měření udržitelnosti firem a dodává, „Firmy, které se rozhodnou investovat a zajímat se o ESG, mají šanci stát se lídry ve svém odvětví a přispět k budování udržitelné budoucnosti pro nás všechny.

Jak bude probíhat příprava a tvorba ESG reportu?

Proces reportování ESG obvykle zahrnuje několik kroků, které ale společně zvládneme opravdu snadno.

 1. Pokud s ESG začínáte a chcete udělat první krok, doporučujeme začít měřit a snižovat emise.

Pomocí výpočtu uhlíkové stopy zjistíte, jaký mají vliv činnosti vaší firmy na klima a bude pro vás snadné vytipovat ty s největším dopadem na uhlíkovou stopu firmu.

Snižování uhlíkové stopy firmy často přináší také výhody v podobě nižších nákladů na energie a spotřebované materiály, lepší reputace firmy u zákazníků a investorů a plnění požadavků na environmentální udržitelnost ze strany regulátorů. Firemní zprávy o výpočtu uhlíkové stopy se stávají stále důležitějšími, protože umožňují firmám transparentně prezentovat svůj vliv na životní prostředí a své úsilí o snižování emisí.

Zavést sledování uhlíkové stopy ve firmě není komplikované, pokud využijete digitální kalkulačku Impat Metrics, která vás celým procesem povede. Díky chytré nápovědě a nástrojům pro týmovou spolupráci při sběru dat celý postup výrazně urychlí a zlevní.

 1. Pokud jste větší firma s povinností reportingu podle CSRD, budete pravděpodobně očekávat pokročilejší řešení, kterým vás provede zkušený ESG konzultant

Prvním krokem je identifikace významných ESG témat pro vaši firmu. To zahrnuje zhodnocení environmentálních aspektů (např. energetická účinnost, emise skleníkových plynů), sociálních aspektů (např. lidská práva, diverzita zaměstnanců) a správních aspektů (např. transparentnost, etické normy).

Poté následuje sběr dat a informací o významných tématech. Společně získáme relevantní a kvalitativní údaje, které umožní měřit a sledovat výkon v rámci jednotlivých ESG oblastí. Tyto údaje můžete získat z interních systémů a reportů a my je pro vás vyhodnotíme.

Dalším krokem je analýza a vyhodnocení získaných dat. Společně zhodnotíme váš výkon a pokrok v jednotlivých ESG oblastech, identifikujeme silné stránky a oblasti potřebující zlepšení. Tato analýza je důležitá pro interní řízení a rozhodování a také pro zajištění souladu s různými standardy a směrnicemi, jako jsou například Global Reporting Initiative (GRI) nebo evropské standardy European sustainability reporting standards (ESRS).

Poté co zjistíme, jaké témata ESG jsou pro vás významná a jak si v nich vedete, nastavíme cíle a zpracujeme strategie a politiky, které Vám pomohou zlepšovat se V ESG. Nastavení strategií, politik i odpovědností ve firmě je klíčové pro prokázání partnerům, že jste "udržitelný partner".

Nakonec, po vyhodnocení dat a analýze a nastavení cílů a strategií, můžete přistoupit k samotnému reportování a zveřejnění výsledků. Report ESG slouží k prezentaci výsledků a informací o ESG faktorech zainteresovaným stranám.

Pokud jste povinni reportovat, měl by být tento report součástí tzv. management reportu a dostupný veřejnosti např. na webových stránkách.

V reportu by měly být obsaženy kvantitativní údaje, ukazatele výkonnosti, cíle a plány do budoucna, stejně jako popis opatření a strategií, které se budete chystat v budoucnu přijímat.

 

Chcete zjistit, jak se ESG týká vaší firmy? Odpovězte na několik otázek a my vám zašleme zprávu na míru 👉 www.esgchecklist.cz 


Další články