ESG Reporting: Jaké jsou požadavky, využití a regulace?

ESG reporting je stále více se rozvíjející trend v oblasti firemního reportingu. ESG znamená Environmentální, Sociální a Governance, tedy v překladu prostředí, sociální odpovědnost a správu. ESG report umožňuje firmám poskytnout transparentní a komplexní pohled na to, jak se zpracovávají a řeší otázky z oblasti životního prostředí, zaměstnaneckých práv a etického řízení. Tento typ reportingu může pomoci firmám vybudovat větší důvěru u investorů, zákazníků, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran.

ESG report se zaměřuje na tři klíčové oblasti: environmentální, sociální a správní.

  • Environmentální faktory zahrnují vše od emisí CO2 po množství odpadu vyráběného firmou.

  • Sociální faktory se týkají například bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, diverzity a inkluzivity nebo lidských práv v celém zásobovacím řetězci.

  • Správní faktory se soustředí na zodpovědné řízení a etiku. Patří sem například transparentnost, rozdělení rolí a odpovědností, korupce nebo spravedlivé zacházení s akcionáři.

ESG report je pro firmy důležitý z několika důvodů. Zaprvé, stává se stále důležitějším faktorem pro investory. Tyto informace totiž umožňují investorům hodnotit potenciál rizik a přínosů spojených s investováním do dané firmy. Podle průzkumů mají ESG faktory vliv na 80% všech investičních rozhodnutí.

Dalším důležitým faktorem jsou zákonné požadavky. Například v Evropské unii musejí velké společnosti (s více než 500 zaměstnanci) od roku 2018 vypracovávat nejen finanční, ale i nefinanční zprávy. ESG report také pomáhá firmám identifikovat oblasti, ve kterých mohou zlepšovat svou výkonnost a snižovat svůj dopad na životní prostředí a společnost.

Jaké konkrétní faktory obsahuje ESG report?

ESG report se zaměřuje na hodnocení konkrétních faktorů, které mají vliv na environmentální, sociální a správní oblasti podnikání.

  • Environmentální faktory: Hodnocení environmentálních faktorů se zaměřuje na dopad podnikání na přírodu a zdroje. Zahrnují například emise skleníkových plynů, energetickou účinnost, vodní a odpadové hospodářství, nakládání s odpady, dopad na biodiverzitu a klimatickou změnu. Cílem je minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a zlepšovat ekologickou udržitelnost.

  • Sociální faktory: Hodnocení sociálních faktorů se zaměřuje na vztahy podniku s jeho zaměstnanci, komunitou a zákazníky. Týká se to například lidských práv, diverzity a inkluze, pracovních podmínek, zdraví a bezpečnosti, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, vztahů s komunitou a odpovědného prodeje a marketingu. Cílem je zajistit, aby podnik respektoval základní lidská práva a byl společensky zodpovědný.

  • Správní faktory: Hodnocení správních faktorů se zaměřuje na řízení podnikání a transparentnost. Zahrnuje to například korporátní správu, etiku a dodržování zákona, podnikovou kulturu, odměňování a rizikový management. Cílem je zajistit, aby podnik byl řízen transparentně a zodpovědně.

ESG reporting detailně: Enviromentální faktory

Při hodnocení environmentálních faktorů se zkoumají různé aspekty, včetně energetické účinnosti a spotřeby energie. Především měření množství energie, kterou společnost spotřebuje a kolik energie se vyrábí z obnovitelných zdrojů.

Dalším faktorem je emise skleníkových plynů, jako jsou oxid uhličitý, metan a dusičnan oxidu dusnatého. Tyto emise mají značný vliv na klimatické změny, proto se společnosti snaží minimalizovat své emise a snižovat svou uhlíkovou stopu.

Dále se sleduje vodní hospodářství, jako je spotřeba vody a její kvalita, a odpadní hospodářství, což zahrnuje nakládání s odpady a snižování jejich produkce.

Hodnocení environmentálních faktorů také zahrnuje monitorování dopadu podnikání na biodiverzitu a ekosystémy, jako jsou lesy, vodní zdroje a zemědělství. Celkový cíl hodnocení environmentálních faktorů je minimalizovat negativní dopad na přírodu a zlepšovat ekologickou udržitelnost pro budoucí generace.

ESG reporting detailně: Sociální faktory

Hodnocení sociálních faktorů při ESG reportingu je klíčové pro zajištění toho, že podnik nejenom plní své závazky k zaměstnancům, ale také k celé společnosti.

Mezi hlavní faktory patří lidská práva, kde se hodnotí dodržování základních práv zaměstnanců včetně rovnosti, diskriminace a důstojnosti na pracovišti.

Diverzita a inkluzivita jsou další důležité faktory, kde se sleduje, jakým způsobem se podnik snaží vytvářet inkluzivní pracovní prostředí pro zaměstnance bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, sexuální orientaci nebo jiné faktory.

Dalším faktorem jsou pracovní podmínky, kde se cílí na bezpečnost práce, pracovní dobu a přiměřené mzdy. Zdraví a bezpečnost zaměstnanců je samozřejmě také velmi důležité, protože podnik musí zajistit bezpečné pracovní podmínky pro své zaměstnance, aby minimalizoval riziko úrazů a onemocnění spojených s prací.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je další faktor, kde se hodnotí, jak podnik investuje do vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců. Podnik by měl mít plán na rozvoj a vzdělávání svých zaměstnanců, aby se udrželi na vrcholu svého oboru.

Vztahy s širokou komunitou jsou také klíčovým faktorem, kde se zhodnocuje, jakým způsobem podnik spolupracuje s místní komunitou a jaký má na ni dopad.

V neposlední řadě, odpovědný prodej a marketing zahrnuje hodnocení, zda podnik prodává a propaguje své produkty a služby odpovědným způsobem, zohledňuje etické a morální normy a nediskriminuje žádnou skupinu lidí.

ESG reporting detailně: Správní faktory

Hodnocení správních faktorů v rámci ESG reportingu hraje klíčovou roli v posuzování udržitelného podnikání. Řízení podnikání a transparentnost jsou dvě základní kategorie, na které se zaměřuje. V této kategorii se posuzuje, zda podnik dodržuje stanovené standardy a zákony a zda jeho řízení odpovídá etickým a morálním principům.

Dále se hodnotí podniková kultura, jejíž součástí jsou například hodnoty, normy chování, nebo způsob, jakým podnik komunikuje s veřejností. Důležitým faktorem je také odměňování zaměstnanců, které by mělo být spravedlivé a motivující.

Zároveň se posuzuje rizikový management, tedy schopnost podniku identifikovat a minimalizovat rizika spojená s jeho podnikáním. Cílem hodnocení správních faktorů je zajistit transparentní a odpovědné řízení podniku, které respektuje stanovené standardy a zároveň zohledňuje zájmy zaměstnanců a společnosti jako celku.

Proč by měla vaše firma stát o ESG report?

Za prvé, ESG faktory mohou mít zásadní vliv na výkon a hodnotu podniku. Pokud se firma nedokáže efektivně vypořádat s environmentálními, sociálními a správními výzvami, může to mít negativní dopad na její image a tedy i na hodnotu akcií. Na druhé straně, firmy, které se soustředí na vytváření udržitelných a odpovědných podnikových strategií, mohou dosáhnout větší společenské a finanční udržitelnosti a tím zvýšit svou konkurenceschopnost.

Za druhé, ESG faktory se stávají důležitými pro investory a spotřebitele, kteří očekávají, že firmy budou brát ohled na společenské a environmentální faktory. Firma, která se zaváže k vytváření udržitelných a odpovědných podnikových strategií, může získat větší důvěru a loajalitu investorů a zákazníků.

Za třetí, ESG reporting může být klíčovým faktorem při výběru dodavatelů a partnerů. Mnoho firem dnes vyžaduje, aby jejich dodavatelé dodržovali určité standardy environmentální a sociální odpovědnosti. Firmy, které se soustředí na ESG faktory, mohou tedy mít konkurenční výhodu při získávání nových obchodních příležitostí.

Za čtvrté, ESG faktory se stávají důležitými pro regulátory. V některých zemích jsou firmy povinny poskytovat zprávy o svých ESG praktikách a regulace se stávají stále přísnějšími. Firmy, které přistupují k ESG reportingu vážně, mohou být tedy lépe připraveny na současné a budoucí regulační požadavky.

Celkově lze říci, že ESG reporting má mnoho výhod pro firmy, které se rozhodnou věnovat tomuto tématu pozornost. Firmy mohou využít ESG reporting jako nástroj k zlepšení svého výkonu a zvýšení důvěry investorů a spotřebitelů.


Další články