• O platformě
 • Výpočet uhlíkové stopy
 • ESG data manager
 • ESG start
 • ESG komplet
 • Ceník
 • Metodika
 • Časté dotazy
 • FAQ

  Časté dotazy – Co je ESG a mnoho dalších!

  ESG

  Co je ESG?

  ESG je zkratka, která vychází z anglických slov Environment, Social a Governance. Označuje rámec pro zhodnocení vlivu firmy na životní prostředí, posouzení pracovních podmínek a vlivu na společnost a celkové fungování firmy uvnitř i navenek a její transparentnost.

  Proč je ESG pro firmy důležité?

  Firmy, které ve svých rozhodnutích zohledňují dopad na planetu a společnost, jsou hodnotnější pro investory, zajímavější pro banky, které chtějí financovat udržitelné projekty a úspěšnější při získávání zakázek od velkých firem. Snižováním vlastní ekologické stopy a odpadů zároveň redukují i náklady na spotřebovanou energii a materiály. Jsou dobrým zaměstnavatelem, a proto jsou atraktivnější pro talentované zaměstnance. Jsou prospěšnější pro své okolí a svým odpovědným chováním vytváří lepší budoucnost.

  Co je to ESG reporting?

  ESG reporting nebo nefinanční reporting označuje zveřejňování informací, které doplňují informace o finančním zdraví firmy a ukazují tak celý obrázek na dlouhodobou úspěšnost a budoucí úspěch firem. Jedná se o druh zprávy, kterou firmy obvykle vydávají jednou ročně a můžeme si ji představit podobně jako výroční zprávu. Nově získává pevnou strukturu a měla by zahrnovat minimálně témata z oblasti ochrany životního prostředí (Environment), sociální oblast a pracovní vztahy (Social) a systém řízení firmy (Government). Proto se označuje jako ESG reporting.

  Je ESG reporting objektivní a dá se údajům opravdu věřit?

  Některé firmy o sobě sice již řadu údajů zveřejňovaly dobrovolně, ale prezentované informace nebyly vždy úplné a často byly dokonce přikrášlené. Bylo totiž možné vybrat si z více standardů a interpretovat je různými způsoby. A to se nyní zásadně mění. Nová legislativa vymezuje pravidla, kterými se budou řídit všechny firmy v Evropské unii. Jednotné postupy a standardy znamenají krok správným směrem. Zlepšují způsob, jakým firmy měří hodnotu, kterou vytvářejí a jak ji prezentují. Vykazování udržitelnosti se stává mnohem transparentnější a konzistentní.

  Kdo musí vykazovat informace o udržitelnosti?

  Nefinanční reporting byl donedávna doménou velkých a nadnárodních firem. Nově se díky schválené směrnici o vykazování udržitelnosti násobně zvyšuje počet firem, které musí povinně zveřejňovat dopad na životní prostředí, sociální ukazatele jako jsou pracovní podmínky a způsob řízení. Zadejte své IČ a ověřte si, zda se vás nové povinnosti týkají: ESG checklist pro vás zdarma vytvoří přehled na míru.

  Týká se ESG reporting i menších firem?

  Zažíváme doslova dominový efekt, kdy velké firmy začaly vybírat své dodavatele podle zásad ochrany životního prostředí a sociálních kritérií. Nastává řetězová reakce, kdy jdou oblasti ESG reportingu naproti i středně velké a menší firmy, které využívají své přirozené odpovědnosti a začínají zveřejňovat informace dobrovolně. Desítky tisíc menších a středně velkých firem tak díky zveřejňování ESG informací získávají příležitost stát se preferovaným obchodním partnerem ve velkých dodavatelských řetězcích. Zadejte své IČ a ověřte si, jaká data musíme povinně nebo dobrovolně zveřejňovat: ESG checklist pro vás zdarma vytvoří přehled na míru.

  Uhlíková stopa

  Co je to uhlíková stopa firmy?

  Jedná se o konkrétní měřitelný ukazatel dopadu činnosti firmy na životní prostředí a na klimatické změny. Ačkoliv je to na první pohled jen číslo nejčastěji vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2, řekne vám mnohem více. Dozvíte se, z čeho se vaše firemní uhlíková stopa skládá, jak si stojíte v porovnání s ostatními a pomocí kterých opatření ji efektivně snižovat.

  Měří uhlíková stopa udržitelnost firmy?

  Uhlíková stopa je důležitou součástí udržitelnosti firmy, nelze se ale zaměřovat pouze na ni. Komplexní přístup by měl zahrnovat hodnocení všech tří kritérií známých pod zkratkou ESG, která vycházejí ze tří anglických slov – Environment (životní prostředí), Social (sociální oblast) a Governance (způsob řízení). Uhlíková stopa je ale pro většinu firem vhodným ukazatelem pro vyjádření celkového dopadu na životní prostředí. Ve specifických oborech by kromě ní měly firmy hodnotit také dopad na biodiverzitu, využívání půdy nebo znečištění vody.

  Proč měřit uhlíkovou stopu firem?

  Měření uhlíkové stopy je v zahraničí běžná praxe, její sledování je běžným standardem v rámci nefinančního reportingu a velmi brzy se i v Česku stane stejně samozřejmou věcí, jako je například vedení účetnictví. Sledování a snižování uhlíkové stopy má nejen environmentální, ale i ekonomický smysl. Firmám pomáhá optimalizovat výdaje za energie, materiály, dopravu a snižovat množství odpadů a další položky.

  Jak se počítá uhlíková stopa?

  Samotné měření uhlíkové stopy nebude komplikované ani časově náročné, pokud se podaří hned na začátku správně nastavit týmovou spolupráci pro získávání dat. Metodika výpočtu se řídí mezinárodními standardy jako například Greenhouse Gas Protocol a ISO 14064.

  Jaká data jsou pro výpočet uhlíkové stopy důležitá?

  Mezi hlavní zdroje uhlíkové stopy patří spotřebovaná elektřina a teplo, doprava a dále vstupní materiály pro samotnou výrobu firmy. Výpočet uhlíkové stopy souvisí s dodavatelským řetězcem (tzv. Scope 3), proto je pochopitelně výpočet mnohem komplexnější u výrobních firem než u těch administrativních. Některé firmy volí na úvod zjednodušený výpočet spočívající v kalkulaci pouze přímých emisí organizace a emisí z nakupované energie (tzv. Scope 1 a 2), stále více firem ovšem započítává i další nepřímé emise (tzv Scope 3) a zahrnuje i své dodavatelské řetězce.

  Jak snižovat uhlíkovou stopu?

  Měřit uhlíkovou stopu je důležité, ale ještě důležitější je ji snižovat. Dobrou zprávou je, že pro většinu firem je snižování emisí zároveň spojeno i se snižováním nákladů. Výpočet uhlíkové stopy ukáže, do jakých úsporných opatřeních se vyplatí investovat a s jakými dodavateli je výhodné spolupracovat.

  V jakém rozsahu počítáte uhlíkovou stopu?

  Uhlíkovou stopu počítáme ze všech základních činností rozsahu Scope 1 a Scope 2. Scope 3 pokrýváme v hlavních oblastech, které jsou společné pro všechny obory. Sektorová specifika pokrývá výpočet v nástrojích ESG start a ESG komplet. Brzy navíc umožníme vytváření vlastních okruhů otázek, které potřebujete promítnout do výpočtu. Celý výpočet je nastavený pro podnikatelské aktivity na území České republiky.

  Je takový rozsah dostačující?

  Ano, online nástroj plně odpovídá požadavkům na výpočet uhlíkové stopy podle ESRS. Je potřeba si uvědomit, že neexistuje nic jako celá uhlíková stopa, ale že se její výpočet stále vyvíjí, a tak i my neustále pracujeme na zpřesňování našeho výpočtu.

  A jaký je tedy rozsah Scope 3 ve vaší platformě?

  Podle GHG Protocolu obsahuje Scope 3 všechny ostatní nepřímé emise, které se vyskytují v hodnotovém řetězci společnosti. Ty se dělí do 15 kategorií. V naší platformě řešíme alespoň částečně kategorie: 3.1 - Nakupované zboží a služby, 3.2 - Investiční majetek, 3.3 - Paliva a energie (nezapočítané ve Scope 1 nebo Scope 2), 3.4 - Doprava a distribuce (upstream), 3.5 - Vyprodukovaný odpad, 3.6 - Služební cesty, 3.7 - Dojíždění zaměstnanců, 3.9 - Doprava a distribuce (downstream), 3.11 - Použití prodaných produktů a 3.12 - Nakládání s prodanými produkty po ukončení životnosti.

  Jak mohu získat výpočet, který zahrnuje kompletní Scope 3 nebo aktivity mimo ČR?

  Podrobný výpočet celé uhlíkové stopy včetně kompletního Scope 3 se zohledněním specifik vašich dodavatelů, přepravních vzdáleností a energetického mixu a také aktivit vašich zahraničních poboček vám rádi zajistíme formou manuálního dopočtu ve spolupráci s naším odborným partnerem a garantem uhlíkové kalkulačky LCA studiem. Do uhlíkové stopy započítáme emise v celém rozsahu Scope 1, Scope 2 a Scope 3. Určíme zdroje největší environmentální zátěže společnosti v rámci řetězce dodavatelsko-odběratelských vztahů. Využijeme mezinárodně uznávanou metodiku podle GHG Protocol, ČSN EN ISO 14064:2019, ESRS.

  Co jsou to to emisní faktory a jaké používáte pro výpočet uhlíkové stopy?

  Jedná se o ukazatele, které převádí údaje o činnosti společnosti na údaje o emisích skleníkových plynů. Pro on-line výpočet používáme průměrné emisní faktory pro obecné kategorie primárních a recyklovaných materiálů. Pokud je významná část uhlíkové stopy firmy tvořena právě materiály, doporučujeme zpřesnit výpočet a zaměřit se na detailní analýzu, která zohlední původ konkrétních surovin.

  Podle jaké metodiky provádíte kalkulaci uhlíkové stopy?

  Celý nástroj je zcela v souladu s GHG protokolem, který je požadovaný evropskými standardy a veškeré výstupy odpovídají této struktuře. Data umíme vyhodnotit i podle ISO 14064 pokud to budete potřebovat.

  Jak dostanu zprávu o mojí uhlíkové stopě a jak vypadá?

  Jakmile zadáte všechna potřebná data, spustíte on-line výpočet uhlíkové stopy. Na základě tohoto výpočtu vám vytvoříme zprávu, která obsahuje nejen finální číslo, ale také jeho interpretaci, detailní rozpad a doporučené postupy, jak si nastavit strategii dekarbonizace.Tuto zprávu si buď stáhnete v naší platformě a zároveň ji obdržíte e-mailem. Vzorovou zprávu vám v případě zájmu zašleme e-mailem.

  Platforma Impact Metrics

  Co je to platforma Impact Metrics?

  Jedná se o digitální nástroj pro vykazování ESG, který firmám umožňuje sbírat a měřit data a vytvářet zprávy o udržitelnosti. Firmám poskytuje zásadní přehled a pomáhá jim rozhodovat se na základě dat o udržitelnosti.

  Jaké jsou výhody ESG reportingu v on-line nástroji?

  Digitální platforma umožňuje firmám sledovat uhlíkovou stopu, ESG výkonnost a vytvářet reporty. Díky týmovým nástrojům pro spolupráci pro sběr dat a personalizaci zjednodušuje vykazování informací o udržitelnosti a zrychluje sběr dat. To vše v souladu s platnou legislativou a mezinárodními standardy.

  Jak probíhá sběr dat?

  Nemějte obavy! V interaktivním formuláři s nápovědou vás sběrem dat provedeme. Pomocí chytré nápovědy a příkladů budete přesně vědět, kde danou informaci hledat. Protože jsou ESG data k dohledání na více místech ve firmě, vyvinuli jsme užitečnou funkcionalitu tzv. Magic link, který vám sběr z různých zdrojů dat ještě více usnadní.

  Co to je ten Magic link?

  Během vyplňování formuláře můžete poslat odkaz na konkrétní otázku svýn kolegům, kteří mají data k dispozici. Váš kolega, kterému Magic link zašlete, otevře otázku a vyplní data, která má k dispozici. Tímto způsobem můžete elegantně a jednoduše požádat celou řadu kolegů o doplnění a výsledek se automaticky do platformy . uložíSběr dat pro vás bude ve srovnání s obvyklým přeposíláním excelových tabulek e-mailem mnohem rychlejší a spolehlivější. A navíc snížíte případnou chybovost.

  Nezahltíte mě dlouhým dotazníkem?

  Nebojte, je sice pravda, že je potřeba sebrat celou řadu ESG dat, ale náš nástroj je unikátní v tom, že vám vygeneruje dotazník na míru podle odvětví a obchodního modelu vašeho podnikání. Nebudete tak odpovídat na otázky, které pro vás nejsou relevantní. Navíc jsme formulář rozdělili do logických celků, které vás vedou jednotlivými oblastmi a sbírání dat je tak pohodlnější.

  Jaký je rozdíl mezi balíčky ESG start, ESG komplet a Kalkulačkou uhlíkové stopy?

  Výpočet uhlíkové stopy je sice nedílnou částí oblasti Enviromental, ale tvoří jen vybranou část celého ESG. Banky a vaši odběratelé potřebují širší informace o vašich aktivitách a procesech ve všech třech oblastech. ESG start pokrývá především potřeby bank a velkých odběratelů a je ideálním začátkem pro všechny firmy, které s udržitelností začínají. ESG komplet je idelním řešením pro firmy, na které se vztahuje povinnost nefinančního reportingu podle CSRD. Nevíte jestli se na vás tato povinnost vztahuje? Použijte náš ESG checklist - přehled zdarma, který vám odpoví na základní otázky ohledně ESG.

  Podmínky použití

  Kolik budu za váš nástroj platit?

  Cena jednotlivých balíčků se odvíjí od velikosti vaší firmy a odvětví, ve kterém podnikáte. Přesnou cenu si můžete namodelovat

  Jaké jsou způsoby platby?

  Platí se na základě vystavené zálohové faktury, kterou vám po potvrzení objednávky pošleme emailem. Jakmile obdržíme platbu, můžete začít pracovat.

  O jaký typ softwaru se jedná?

  Kolik budu za váš nástroj platit?

  Náš digitální nástroj je cloudové řešení, kde si pořídíte balíček za jednorázovou cenu a máte k němu přístup po dobu jednoho roku ode dne nákupu. Nemusíte tedy nic instalovat ani implementovat. Jakmile si objednáte vámi vybraný balíček, vytvoříme vám přístupové údaje a můžete začít platformu využívat.

  Jsou moje data v bezpečí, když je to cloud?

  Samozřejmě! Bezpečnost dat je u nás na prvním místě. Platformu provozujeme na serverech umístěných v České republice, které splňují nejpřísnější požadavky na takové úložiště.

  Můžu vaší platformu připojit na některý z firemních systémů?

  Můžu vaší platformu připojit na některý z firemních systémů?

  Jsou moje data zálohována?

  Ano, vše má pravidelný backup, zálohuje se tedy vše: jak vyplněné formuláře a reporty, tak uživatelské účty, atd. Vaše data jsou tak zcela chráněna proti jejich ztrátě nebo poškození.