ESG Význam: Jakou hodnotu přináší do obchodního světa? Podívejte se na definici a příklady praktického využití ESG!

ESG význam | IMPACT METRICS

Zkratka ESG se týká oblasti investování a označuje faktory environmentálního, sociálního a správního řízení (anglicky Environmental, Social, and Governance). Zkratka označuje a definuje různé aspekty firmy, na které se zaměřují investoři, obchodní partneři, spotřebitelé nebo také banky. ESG report dokáže mnohdy poskytovat komplexnější obrázek o zdraví společnosti než běžné finanční zprávy a výkazy.

ESG je termín, který se začal používat v roce 2004 jako způsob, jak investorům poskytnout informace o společenské odpovědnosti firem. Data k ESG hodnocení se nejčastěji čerpají z tzv. nefinančních zpráv, které společnosti pravidelně zveřejňují. Environmentální aspekty ESG zahrnují přístupy k udržitelnosti, které používají firmy, aby minimalizovaly dopad na životní prostředí. Zahrnují to, jak se firmy starají o ochranu životního prostředí, jak plánují snížení emisí a jaké jsou jejich postoje k obnovitelným zdrojům energie.

Z dlouhodobého hlediska je tedy význam ESG a poctivé dodržování jeho faktorů nesporně prospěšný pro životní prostředí. Sociální aspekty ESG se zabývají otázkami, jako jsou lidská práva a lidské zdroje. Hodnotí především to, jak se firmy starají o své zaměstnance. Každá firma, která již dnes dbá na svůj ESG rating, si dláždí cestu k dlouhodobému úspěchu a má značný náskok před konkurencí. Bez nadsázky se dá říct, že odpovědný přístup k ESG může určovat, jak se bude vaší firmě dařit za 5 a více let.

Definice a význam ESG pro investování a podnikání

Environmentální, sociální a faktory správního řízení jsou tři hlavní oblasti tvořící koncept ESG, který je stále více diskutovaný v souvislosti s investicemi. Koncept ESG se zaměřuje na to, jaký vliv mají podniky na své okolí a jak efektivně a zodpovědně jsou řízeny.

ESG význam :

  • Environmentální faktory zahrnují mnoho různých aspektů, jako jsou emise skleníkových plynů, spotřeba vody, nakládání s odpady a těžba surovin. Všechny tyto faktory mohou mít významný dopad na životní prostředí, a to jak v přímém tak i nepřímém smyslu. Například emise skleníkových plynů mohou mít dalekosáhlé následky na klima a životní prostředí. Spotřeba vody a těžba surovin mohou ovlivnit kvalitu vody a půdy, zatímco nakládání s odpady může přispět k znečištění.
  • Sociální faktory se zaměřují na sociální dopady podnikání, jako jsou lidská práva, zaměstnanecké podmínky, diverzita a inkluzivita nebo vztahy se zákazníky a komunitami. Tyto faktory mohou mít vliv na vztahy mezi podnikem a jeho zaměstnanci, zákazníky a komunitami, v nichž podnik působí. Například dodržování lidských práv a zaměstnaneckých podmínek může přispět k vytvoření pozitivního vztahu mezi podnikem a jeho zaměstnanci a ke snížení rizik spojených s pracovními podmínkami. Inkluzivita a diverzita mohou pomoci zlepšit vztahy s komunitami a zákazníky a vytvořit pozitivní obraz podniku.
  • Faktory správního řízení zahrnují způsob, jakým je společnost řízena a jakým způsobem se zabývá otázkami, jako jsou etické standardy, transparentnost, řízení rizik a korporátní governance. Řádné řízení a transparentnost mohou přispět k vytvoření důvěry mezi podnikem a jeho zákazníky, zaměstnanci a investory. Etické standardy a řízení rizik mohou pomoci snížit rizika spojená s podnikáním a zlepšit vztahy se zákazníky a komunit.

Význam ESG - Jak ESG může přispět k udržitelnému rozvoji společností?

Nefinanční reporting se stává stále více důležitým nástrojem pro firmy, které cílí na dlouhodobou udržitelnost a jsou ekologicky zodpovědné. Tyto reporty poskytují podrobné informace o tom, jak firma ovlivňuje životní prostředí, jaké má vztahy se zaměstnanci a jak je řízena. Průzkum o významu ESG - Udržitelný byznys 2023, který realizovala iniciativa českých podnikatelů Změna k lepšímu ukázal, že zprávy o udržitelnosti již dnes vydává 55 % firem s více než 250 zaměstnanci a 29 % středně velkých firem, které mají mezi 50 a 250 zaměstnanci. Jejich počet bude každým rokem narůstat.

Klíčové výhody nefinančního reportingu jsou velmi důležité pro firmy, které chtějí být úspěšné a konkurenceschopné. Jednou z hlavních výhod je získání nových zákazníků. Velké společnosti stále více upřednostňují ekologické, lokální a sociálně odpovědné produkty a služby. Zveřejnění informací o odpovědném podnikání může pomoci firmě získat nové zákazníky a udržet ty stávající.

Další výhodou nefinančního reportingu je zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Reporting udržitelnosti může pomoci firmám zlepšovat své vlastní produkty, interní procesy a snižovat náklady na spotřebu energií a materiálů. Může také odhalit nové příležitosti pro inovace produktů a celých business modelů. Význam ESG je tedy z hlediska rozvoje podnikání značný, do budoucna bude ale ještě růst.

Nefinanční reporting může pomoci firmám získat levnější finance. Aspekty udržitelnosti a sociální odpovědnosti se stávají stále důležitějším hlediskem pro banky a finanční instituce při úvěrování klientů. Tyto reporty mohou pomoci firmám získat investory, kteří preferují investice do firem s vysokými standardy v této oblasti. Další výhodou nefinančního reportingu je zvýšení atraktivity firmy pro nové talenty. Stále více zaměstnanců preferuje práci v firmách, které jsou prospěšné pro planetu a pro společnost.

ESG může pomoci firmě získat ty nejtalentovanější lidi na trhu práce. Zveřejňování informací o udržitelnosti také pomáhá firmě budovat dobré jméno a pověst. Firmy, které jsou transparentní a zodpovědné, mají obvykle lepší pověst a jsou respektovány více než ty, které na to nekladou takový důraz.

Význam ESG: Nefinanční reporting je vaším "účetnictvím" pro udržitelnost

ESG představuje svým významem novou formu "podnikového účetnictví", která umožňuje hodnotit výkonnost firem nejenom z finančního hlediska, ale také z hlediska společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Zatímco finanční výkazy poskytují informace o finančním výsledku firmy, zahrnující příjmy a výdaje, aktiva a pasiva, neposkytují nám žádné informace o vlivu, který má společnost na okolní prostředí a společnost. Nefinanční reporting proto umožňuje měření a hodnocení takových faktorů, jako jsou emise skleníkových plynů, zaměstnanecké podmínky, podpora komunity a etické obchodování.

Význam ESG tkví mimo jiné v transparentnosti, která je klíčovým prvkem jak finančního, tak nefinančního reportingu. Stejně jako v případě účetních zpráv, i v případě nefinančních reportů musí být všechny informace zveřejňovány pravidelně a podle definovaných standardů, aby byly přesné a relevantní. Je nutné analyzovat a správně interpretovat data v obou případech. Nefinanční zprávy obsahují mnoho informací, ale pouze správná interpretace dat nám poskytne ten nejlepší nástroj pro rozhodování.

V dnešní době jsou nefinanční témata pro firmy stále důležitější, a to nejen kvůli rostoucímu tlaku ze strany zákazníků a investorů, ale také kvůli závazkům, které si společnosti samy kladou. Nefinanční reporting tak představuje novou formu podnikového účetnictví, která umožňuje firmám ukázat, že se snaží být společensky odpovědné a udržitelné. Tím se zvyšuje důvěryhodnost společností a zlepšuje se obraz firem v očích zákazníků a investorů.


Další články

Nová pravidla pro zveřejňování informací o udržitelnosti jsou na světě. A přímo či nepřímo se dotknou každé firmy

Nová pravidla pro zveřejňování informací o udržitelnosti jsou na světě. A přímo či nepřímo se dotknou každé firmy

Den D se přiblížil. Nová pravidla pro zveřejňování informací o udržitelnosti jsou na světě. A přímo nebo nepřímo se dotknou každé firmy.

Hledáme dodavatele. Zn.: výpočet uhlíkové stopy podmínkou

Hledáme dodavatele. Zn.: výpočet uhlíkové stopy podmínkou

Do receptu na úspěch ve výběrových řízeních a tenderech pronikla nová ingredience. Kromě nejlepší kvality a nejnižší ceny si velké firmy začínají vybí…

Proč je udržitelnost pro vaši firmu finančně výhodná?

Proč je udržitelnost pro vaši firmu finančně výhodná?

ESG (Environment, Social, Governance) je skupina kritérií, která jsou stále častěji využívána firmami a investory, kteří podle nich mohou lépe hodnoti…