ESG Význam: Jakou hodnotu přináší do obchodního světa? Podívejte se na definici a příklady praktického využití ESG!

Zkratka ESG se týká oblasti investování a označuje faktory environmentálního, sociálního a správního řízení (anglicky Environmental, Social, and Governance). Zkratka označuje a definuje různé aspekty firmy, na které se zaměřují investoři, obchodní partneři, spotřebitelé nebo také banky. ESG report dokáže mnohdy poskytovat komplexnější obrázek o zdraví společnosti než běžné finanční zprávy a výkazy.

ESG je termín, který se začal používat v roce 2004 jako způsob, jak investorům poskytnout informace o společenské odpovědnosti firem. Data k ESG hodnocení se nejčastěji čerpají z tzv. nefinančních zpráv, které společnosti pravidelně zveřejňují. Environmentální aspekty ESG zahrnují přístupy k udržitelnosti, které používají firmy, aby minimalizovaly dopad na životní prostředí. Zahrnují to, jak se firmy starají o ochranu životního prostředí, jak plánují snížení emisí a jaké jsou jejich postoje k obnovitelným zdrojům energie.

Z dlouhodobého hlediska je tedy význam ESG a poctivé dodržování jeho faktorů nesporně prospěšný pro životní prostředí. Sociální aspekty ESG se zabývají otázkami, jako jsou lidská práva a lidské zdroje. Hodnotí především to, jak se firmy starají o své zaměstnance. Každá firma, která již dnes dbá na svůj ESG rating, si dláždí cestu k dlouhodobému úspěchu a má značný náskok před konkurencí. Bez nadsázky se dá říct, že odpovědný přístup k ESG může určovat, jak se bude vaší firmě dařit za 5 a více let.

Definice a význam ESG pro investování a podnikání

Environmentální, sociální a faktory správního řízení jsou tři hlavní oblasti tvořící koncept ESG, který je stále více diskutovaný v souvislosti s investicemi. Koncept ESG se zaměřuje na to, jaký vliv mají podniky na své okolí a jak efektivně a zodpovědně jsou řízeny.

ESG význam :

  • Environmentální faktory zahrnují mnoho různých aspektů, jako jsou emise skleníkových plynů, spotřeba vody, nakládání s odpady a těžba surovin. Všechny tyto faktory mohou mít významný dopad na životní prostředí, a to jak v přímém tak i nepřímém smyslu. Například emise skleníkových plynů mohou mít dalekosáhlé následky na klima a životní prostředí. Spotřeba vody a těžba surovin mohou ovlivnit kvalitu vody a půdy, zatímco nakládání s odpady může přispět k znečištění.
  • Sociální faktory se zaměřují na sociální dopady podnikání, jako jsou lidská práva, zaměstnanecké podmínky, diverzita a inkluzivita nebo vztahy se zákazníky a komunitami. Tyto faktory mohou mít vliv na vztahy mezi podnikem a jeho zaměstnanci, zákazníky a komunitami, v nichž podnik působí. Například dodržování lidských práv a zaměstnaneckých podmínek může přispět k vytvoření pozitivního vztahu mezi podnikem a jeho zaměstnanci a ke snížení rizik spojených s pracovními podmínkami. Inkluzivita a diverzita mohou pomoci zlepšit vztahy s komunitami a zákazníky a vytvořit pozitivní obraz podniku.
  • Faktory správního řízení zahrnují způsob, jakým je společnost řízena a jakým způsobem se zabývá otázkami, jako jsou etické standardy, transparentnost, řízení rizik a korporátní governance. Řádné řízení a transparentnost mohou přispět k vytvoření důvěry mezi podnikem a jeho zákazníky, zaměstnanci a investory. Etické standardy a řízení rizik mohou pomoci snížit rizika spojená s podnikáním a zlepšit vztahy se zákazníky a komunit.

Význam ESG - Jak ESG může přispět k udržitelnému rozvoji společností?

Nefinanční reporting se stává stále více důležitým nástrojem pro firmy, které cílí na dlouhodobou udržitelnost a jsou ekologicky zodpovědné. Tyto reporty poskytují podrobné informace o tom, jak firma ovlivňuje životní prostředí, jaké má vztahy se zaměstnanci a jak je řízena. Průzkum o významu ESG - Udržitelný byznys 2023, který realizovala iniciativa českých podnikatelů Změna k lepšímu ukázal, že zprávy o udržitelnosti již dnes vydává 55 % firem s více než 250 zaměstnanci a 29 % středně velkých firem, které mají mezi 50 a 250 zaměstnanci. Jejich počet bude každým rokem narůstat.

Klíčové výhody nefinančního reportingu jsou velmi důležité pro firmy, které chtějí být úspěšné a konkurenceschopné. Jednou z hlavních výhod je získání nových zákazníků. Velké společnosti stále více upřednostňují ekologické, lokální a sociálně odpovědné produkty a služby. Zveřejnění informací o odpovědném podnikání může pomoci firmě získat nové zákazníky a udržet ty stávající.

Další výhodou nefinančního reportingu je zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Reporting udržitelnosti může pomoci firmám zlepšovat své vlastní produkty, interní procesy a snižovat náklady na spotřebu energií a materiálů. Může také odhalit nové příležitosti pro inovace produktů a celých business modelů. Význam ESG je tedy z hlediska rozvoje podnikání značný, do budoucna bude ale ještě růst.

Nefinanční reporting může pomoci firmám získat levnější finance. Aspekty udržitelnosti a sociální odpovědnosti se stávají stále důležitějším hlediskem pro banky a finanční instituce při úvěrování klientů. Tyto reporty mohou pomoci firmám získat investory, kteří preferují investice do firem s vysokými standardy v této oblasti. Další výhodou nefinančního reportingu je zvýšení atraktivity firmy pro nové talenty. Stále více zaměstnanců preferuje práci v firmách, které jsou prospěšné pro planetu a pro společnost.

ESG může pomoci firmě získat ty nejtalentovanější lidi na trhu práce. Zveřejňování informací o udržitelnosti také pomáhá firmě budovat dobré jméno a pověst. Firmy, které jsou transparentní a zodpovědné, mají obvykle lepší pověst a jsou respektovány více než ty, které na to nekladou takový důraz.

Význam ESG: Nefinanční reporting je vaším "účetnictvím" pro udržitelnost

ESG představuje svým významem novou formu "podnikového účetnictví", která umožňuje hodnotit výkonnost firem nejenom z finančního hlediska, ale také z hlediska společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Zatímco finanční výkazy poskytují informace o finančním výsledku firmy, zahrnující příjmy a výdaje, aktiva a pasiva, neposkytují nám žádné informace o vlivu, který má společnost na okolní prostředí a společnost. Nefinanční reporting proto umožňuje měření a hodnocení takových faktorů, jako jsou emise skleníkových plynů, zaměstnanecké podmínky, podpora komunity a etické obchodování.

Význam ESG tkví mimo jiné v transparentnosti, která je klíčovým prvkem jak finančního, tak nefinančního reportingu. Stejně jako v případě účetních zpráv, i v případě nefinančních reportů musí být všechny informace zveřejňovány pravidelně a podle definovaných standardů, aby byly přesné a relevantní. Je nutné analyzovat a správně interpretovat data v obou případech. Nefinanční zprávy obsahují mnoho informací, ale pouze správná interpretace dat nám poskytne ten nejlepší nástroj pro rozhodování.

V dnešní době jsou nefinanční témata pro firmy stále důležitější, a to nejen kvůli rostoucímu tlaku ze strany zákazníků a investorů, ale také kvůli závazkům, které si společnosti samy kladou. Nefinanční reporting tak představuje novou formu podnikového účetnictví, která umožňuje firmám ukázat, že se snaží být společensky odpovědné a udržitelné. Tím se zvyšuje důvěryhodnost společností a zlepšuje se obraz firem v očích zákazníků a investorů.


Další články