Potvrzeno verifikací: komplexní a spolehlivý výpočet uhlíkové stopy

S rostoucím tlakem na měření a snižování emisí CO2 se stávají digitální kalkulačky uhlíkové stopy běžným nástrojem. Použití digitálních nástrojů s sebou přirozeně nese otázky ohledně garance správnosti výpočtu.

Protože je pro nás transparentnost a spolehlivost měření na prvním místě, rozhodli jsme se nechat si celý nástroj verifikovat renomovanou mezinárodní certifikační společností Preferred by Nature. Přečtěte si rozhovor s Michalem Rezkem, regionálním ředitelem české pobočky a zjistěte, jak verifikace probíhala a co pro uživatele znamená.

Jak probíhala verifikace kalkulačky uhlíkové stopy firem od Impact Metrics?

Kalkulačku jsme testovali na úrovni jednotlivých položek (zdrojů emisí) i v celkovém výpočtu uhlíkové stopy organizace. Porovnávali jsme výsledky výpočtů různými způsoby a zkoušeli, zda je možné zadat všechny potenciální zdroje emisí, včetně těch méně obvyklých.

 

Verificate_Impact Metrics.jpg

Na co se verifikace konkrétně zaměřila?

Prověřovali jsme především kompletnost zadání zdrojů emisí a následnou správnost výpočtů. Tedy, zda jsou v jednotlivých Scopes všechny potenciální zdroje emisí, zda jsou správně zařazeny a je možné jejich zadání na základě uživatelsky dostupných dat (faktury, evidence, hlášení atd.). Vyžádali jsme si také zdroje emisních faktorů, zkontrolovali jejich účelnost a aktuálnost.

Dívali jste se i na to, jakým způsobem je lokalizovaná na české prostředí?

Ano, lokalizace je důležitá pro výpočet uhlíkové stopy nakoupené elektřiny a tepla. Skladba zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla se v rámci jednotlivých zemí může značně lišit. V aplikaci jsou použity emisní faktory pro českou elektřinu a teplo a je možné zadat i přesnější data, přímo od dodavatele energie. 

Zkoumali jste, do jaké míry nabízí nástroj komplexní výpočet – především v části Scope 3?

Ano, to byl jeden z hlavních účelů verifikace. Aplikace umožňuje kompletní výpočet I pro Scope 3. Zde je důležitá možnost doplnění vlastních položek, včetně emisních faktorů, pro nakoupené materiály a služby. V oblasti nakoupených produktů poskytuje aplikace dostatečnou databázi pro kancelářské provozy, není však možné, aby kompletně pokryla výrobní sektor. V takovém případě je možné kontaktovat prostřednictvím aplikační podpory odborníky, kteří s vyhledáním vhodných emisních faktorů pomohou. 

Provedli jste také kontrolní výpočty?

Ano, právě na kontrolních výpočtech, provedených pro reálné organizace z různých sektorů služeb a výroby, spočívala převážná část ověření. Do aplikace byla zadána podkladová data využitá pro výpočet uhlíkové stopy těchto organizací a výsledky získané z aplikace byly porovnány s hodnotami certifikovaného výpočtu uhlíkové stopy. Rozdíly mezi výsledky nebyly významné a ve všech případech byly dohledány příčiny rozdílu, např. využitím jiných, ovšem stále relevantních emisních faktorů. 

Co pro uživatele kalkulačky Impact Metrics znamená, že je nástroj verifikovaný?

Uživatel se může spolehnout, že aplikace mu umožní zadat všechny zdroje emisí, potřebné pro výpočet uhlíkové stopy organizace v rozsahu Scopes 1, 2 a 3 a k výpočtu budou použity vhodné emisní faktory. Zároveň výstupní report umožňuje interpretaci výsledků v souladu s nejpoužívanějšími standardy – GHG Protocol, ISO 14064-1, nebo PbN CFM Standard. Interpretace výsledků v reportu je přehledná, srozumitelná, metodicky správná a umožňuje další práci s výsledky. 

Potvrzujete, že je verifikovaná i výstupní zpráva, kterou si v nástroji uživatelé vytvoří?

Tady je zásadní zmínit, že verifikace se vztahuje na samotnou aplikaci, ale nemůže zajistit ověření vstupních dat. V případě vstupních dat může dojít k využití nevhodných podkladů, nesrovnalostí souvisejících s jednotkami veličin apod. Z tohoto důvodu doporučujeme výslednou uhlíkovou stopu ověřit (verifikovat/certifikovat) nezávislou třetí stranou. Takové ověření potvrdí správnost výpočtu i zadaných hodnot a může být vztaženo i na plánování redukce nebo neutralizace  uhlíkové stopy.

 

Logo Preferred by Nature.jpg

Preferred by Nature je nezisková organizace působící ve 25 zemích, která poskytuje certifikační služby v oblasti udržitelnosti. Dále podporuje lepší hospodaření s půdou a obchodní praktiky, které přináší prospěch lidem, přírodě i klimatu. Ve více než 100 zemích podporuje dodržování závazků v oblasti udržitelnosti.

 


Další články